حافظ


دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت / سببی ساز خدایا که پشیمان نشود