حافظ


از بهر بوسه ای ز لبش جان همی دهم / اینم همی ستاند و آنم نمی‌دهد