حافظ


گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد / گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید