حافظ


دست از طلب ندارم تا کام من برآید / یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید