حافظ


خسروان قبله حاجات جهانند ولی / سببش بندگی حضرت درویشان است