حافظ


بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران / بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید