حافظ


آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود / از خدا می‌طلبم تا به سرم باز آید