حافظ


بهای وصل تو گر جان بود خریدارم / که جنس خوب مبصر به هرچه دید خرید