حافظ


مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب / به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید