حافظ


از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی / از ازل تا به ابد فرصت درویشان است