حافظ


چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است / بر رخ او نظر از آینه پاک انداز