حافظ


یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید / دود آهیش در آیینه ادراک انداز