حافظ


چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل / مکن که آن گل خندان برای خویشتن است