حافظ


یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس