حافظ


فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس