حافظ


ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو / شاهراهیست که منزلگه دلدار من است