حافظ


بنده طالع خویشم که در این قحط وفا / عشق آن لولی سرمست خریدار من است