حافظ


دیدن روی تو را دیده جان بین باید / وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است