حافظ


یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست / که مغیلان طریقش گل و نسرین من است