حافظ


برآن چشم سیه صد آفرین باد / که در عاشق کشی سحرآفرین است