حافظ


دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران / چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست