حافظ


با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل / کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست