حافظ


گرچه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را / به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست