حافظ


میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق / ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست