حافظ


عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت / با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست