حافظ


در صومعه زاهد و در خلوت صوفی / جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست