حافظ


مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز / ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست