حافظ


شیر در بادیه عشق تو روباه شود / آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست