حافظ


پنج روزی که در این مرحله مهلت داری / خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست