حافظ


مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن / که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست