سعدی


ساربانا خبر از دوست بیاور که مرا / خبراز دشمن و اندیشه بدگویان نیست