سعدی


مرد باید که جفا بیند و منت دارد / نه بنالد که مرا طاقت بدخویان نیست