سعدی


چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار / گو بوق ملامت بزن و کوس شناعت