سعدی


انصاف نباشد که من خسته رنجور / پروانه او باشم و او شمع جماعت