سعدی


صد سفره دشمن بنهد طالب مقصود / باشد که یکی دوست بیاید به ضیافت