سعدی


کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت / که قرار از دل دیوانه به یک بار برفت