سعدی


صورت یوسف نادیده صفت می‌کردیم / چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت