سعدی


سعدیا با یار عشق آسان بود / عشق باز اکنون که یار از دست برفت