سعدی


هرکه دلارام دید از دلش آرام رفت / چشم ندارد خلاص هرکه در این دام رفت