سعدی


من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود / جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست