سعدی


ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت / سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت