سعدی


عارف مجموع را در پس دیوار صبر / طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت