سعدی


گر همه عمر خویش با تو برآرم دمی / حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت