سعدی


هرکه هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت / آخر عمر از جهان چون برود خام رفت