سعدی


گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت / ورجمله بسوزانی حکمست بر املاکت