سعدی


حسن اندامت نمی‌گویم به شرح / خود حکایت می‌کند پیراهنت