سعدی


جان باختن آسانست اندر نظرت لیکن / این لاشه نمی‌‍‌بینیم شایسته قربانت