سعدی


با داغ تو رنجوری به کز نظرت دوری / پیش قدمت مردن خوشتر که به هجرانت