سعدی


ای بادیه هجران تا عشق حرم باشد / عشاق نیندیشند از خار مغیلانت