سعدی


آیینه‌ای طلب کن تا روی خود ببینی / وز حسن خود بماند انگشت در دهانت