سعدی


من آب زندگانی بعد از تو می‌نخواهم / بگذار تا بمیرم بر خاک آستانت